Logo de Wardborg

Algemene Voorwaarden

voor het gebruik van het Dorpshuis “ De Wardborg” te Garderen HANTEERT STICHTING DE WARDBORG (SDW)  DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Definities

1. In deze algemene voorwaarden is de accommodatie, de multifunctionele accommodatie ‘De Wardborg’, staande en gelegen aan de Koningsweg 27 te Garderen, bestaande uit het Dorpshuis, de Sportzaal en het Buitenterras. De Gemeente Barneveld is eigenaar van deze accommodatie. SDW huurt en exploiteert van de eigenaar het Dorpshuis.
2. in deze algemene voorwaarden is er sprake van een Gebruikersovereenkomst indien de periode van gebruik kleiner of gelijk is aan 1 jaar. Indien de periode groter is dan 1 jaar is er sprake van een Huurovereenkomst.
3. In deze algemene voorwaarden is er sprake van een Overeenkomst van Opdracht (OvO) indien SDW een professional met specifieke kwaliteiten een bepaalde specifiek opdracht geeft voor een bepaalde periode.
4. In deze algemene voorwaarden is de huurder de gebruiker en iedereen onder wiens verantwoordelijkheid de Gebruikersovereenkomst is aangegaan en alle bezoekers en overige personen die de huurder tot de Accommodatie heeft toegelaten.
5. In deze algemene voorwaarden is de professional , de gebruiker en iedereen onder wiens verantwoordelijkheid de OvO is aangegaan en alle bezoekers en overige personen die de professional tot de Accommodatie heeft toegelaten.

Artikel 1. Rechtsverhouding

1.1 De grondslag van de verhouding tussen SDW en huurder/gebruiker vormt de Gebruiksovereenkomst waarin het door de huurder gewenste gebruik van de beschreven accommodatie is opgenomen en waaruit de bereidheid van SDW blijkt om gebruiker daartoe in staat te stellen door een tijdvak voor huurder te reserveren. Op de Gebruiksovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en vormen daarmee een onverbrekelijk geheel.
1.2 De grondslag van de verhouding tussen SDW en professional / gebruiker vormt de OvO waarin de door SDW gewenste werkzaamheden van de professional zijn opgenomen. Op de OvO zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en vormen daarmee een onverbrekelijk geheel.
1.3 SDW wordt in het dagelijks functioneren bijgestaan door een beheerder en personeel
(hierna genoemd medewerkers) en vrijwilligers.
1.4 SDW is niet aansprakelijk voor uitspraken van en handelingen door de gebruikers.

Artikel 2. Algemeen

2.1 De eigenaar van de accommodatie en SDW spannen zich in om aan alle wettelijke- en gemeentelijke eisen te voldoen om een veilige omgeving te realiseren voor alle gebruikers. Hiertoe worden periodiek controles uitgevoerd.
2.2 Het te huur gestelde omvat de accommodatie of een deel van de accommodatie, nader aangegeven in de Gebruiksovereenkomst.
2.3 Het personeel van het Dorpshuis heeft te allen tijde toegang tot de accommodatie.
2.4 Een kwartier voor aanvang van het gereserveerde tijdvak dient een door de huurder/gebruiker aangewezen vertegenwoordiger bij de entree van de accommodatie aanwezig te zijn.
2.5 In de verschillende zalen mag tot 23.00 uur tot 80 dB geluid worden gemaakt. Daarna dient in overleg met SDW afspraken te worden gemaakt.
2.6 SDW is indien nodig verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde gemeentelijke ontheffingen/vergunningen: de kosten daarvan komen voor rekening van de huurder.
2.7 De huurder/ gebruiker of professional/gebruiker wordt gevraagd om bij het constateren van beschadigingen aan de accommodatie en van overige onregelmatigheden die zich tijdens het gebruik voordoen deze te melden bij een medewerker van de accommodatie. Er is een defecten boek waarin alle defecten worden geregistreerd en op prioriteit worden beoordeeld en afgehandeld.

Artikel 3. Toezicht, Veiligheid & Gedrag

3.1 SDW informeert huurder/ gebruiker of professional/gebruiker over de geldende veiligheidsrichtlijnen. 1
3.2 De huurder/ gebruiker of professional/gebruiker wordt geacht zorg te dragen voor een veilige situatie zowel in de gehuurde ruimte en/of te gebruiken ruimte als in de algemene ruimtes. Activiteiten die de veiligheid in gevaar brengen moeten zoveel mogelijk vermeden worden/zijn niet toegestaan.
3.3 De huurder/ gebruiker of professional/gebruiker is verplicht/wordt geacht mee te werken aan de veiligheidsmaatregelen die genomen worden door SDW en aanwijzingen door of vanwege de medewerkers van SDW gegeven, te allen tijde stipt te worden opgevolgd.
3.4 Schade aan SDW als gevolg van het niet naleven van deze richtlijnen is voor rekening van huurder/ gebruiker of professional/gebruiker.
3.5 De huurder/ gebruiker of professional/gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op veiligheid, op een ordelijk gebruik en een goede gang van zaken met betrekking tot de ter beschikking gestelde accommodatie, ruimten en inventaris.
3.6 SDW behoudt zich het recht voor, voor bepaalde personen de toegang tot de accommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen. Zulks in overleg met de huurder/ gebruiker of professional/gebruiker.
3.7 De zijdeuren in de zalen dienen als nooddeuren. Een nooddeur is uitsluitend bestemd voor het ontvluchten in geval van calamiteiten en zal niet voor regulier gebruik worden benut.

3.8 Huurder/ gebruiker of professional/gebruiker bevestigt zich te houden aan de Gedragsregels die betrekking hebben op het gedrag van elk kind, volwassenen of bezoeker bij bezoek aan de Accommodatie. ‘Gedragsregels De Wardborg ‘ zijn op de website SDW gepubliceerd.
3.9 Sociale veiligheid: Het hebben van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben gedragsregels, een van de maatregelen waarmee SDW een sociaal veilige omgeving wil creëren in De Wardborg. Daarom vraagt SDW aan elke organisatie die bij SDW een ruimte huurt, om haar vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen een VOG te laten aanvragen. Een VOG aanvraag voor vrijwilligers is gratis aan te vragen via www.gratisvog.nl.
3.10 Een BHV (Bedrijfshulpverlener) is opgeleid om in geval van nood mensen in veiligheid te brengen

Artikel 4. Het gebruik

4.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder is het huurder/ gebruiker of professional/gebruiker van de accommodatie niet toegestaan:
A de instelling van de technische installaties te veranderen;
B reclame te maken, circulaires, insignes, loten e.d. te verspreiden of te verkopen of te doen verspreiden of verkopen;
C collectes te houden of te doen houden;
D de aanwezige additionele voorzieningen te gebruiken, tenzij gehuurd;
E zelf dranken en/of spijzen mee te brengen;
F in het horecagedeelte gekochte dranken en/of spijzen buiten dit horecagedeelte te nuttigen;
G te roken in de gehele accommodatie;
H te venten of te doen venten;
I dieren in de accommodatie te brengen; m.u.v. blindengeleide- en hulphonden;
J vervoermiddelen in de accommodatie toe te laten, m.u.v. invalidenwagens;
K andere ruimten te betreden dan de gereserveerde ruimte, tenzij een dringende noodzaak daartoe noopt;
L brandblusvoorzieningen, vluchtwegen en nooddeuren te blokkeren;
M tijdens de gehuurde periode en/of te gebruiken ruimte nooddeuren te openen of open te laten staan;
N entreegelden te innen;
O buiten de aangeven plaatsen voor het ophangen van posters, materiaal van kinderen e.d. is het niet toegestaan posters, materialen op de wanden aan te    brengen.
4.2 Inventaris en materialen van de accommodatie zullen alleen worden gebruikt voor zover zij uitdrukkelijk ter beschikking zijn gesteld en wel uitsluitend voor de daarvoor bestemde doeleinden. Zo nodig worden zij door of onder leiding van een bestuurslid van SDW of beheerder opgesteld. Na afloop dienen inventaris en materialen door huurder op de daarvoor aangewezen plaats te worden teruggezet. Het gebruik maken van materialen en apparatuur, niet benodigd voor de activiteiten, is niet toegestaan. Behoudens goedkeuring door SDW of beheerder mogen geen andere toestellen e.d. in de accommodatie worden geplaatst dan die aldaar aanwezig zijn.
4.3 Het is niet toegestaan om elektrisch gereedschap en apparatuur te gebruiken of te plaatsen anders dan voor de uit te voeren activiteiten noodzakelijk zijn en goedgekeurd door de medewerkers.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Ingeval huurder/ gebruiker of professional/gebruiker een situatie aantreft die niet voldoet aan de geldende veiligheidsrichtlijnen meldt hij dat onverwijld aan SDW medewerkers. Indien deze de situatie vervolgens niet in overeenstemming brengt met de geldende veiligheidsrichtlijnen en huurder/ gebruiker of professional/gebruiker als gevolg daarvan letselschade en/of schade aan bedrijfsmiddelen lijdt, komt deze schade voor rekening van SDW.
5.2 De huurder/ gebruiker of professional/gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan de accommodatie en de door huurder/ gebruiker of professional/gebruiker en/of derde(n) gebruikte roerende zaken, die is ontstaan tijdens de overeengekomen periode van gebruik of direct voortvloeit uit dit gebruik van de accommodatie. Indien de accommodatie na afloop van de overeengekomen periode van gebruik is verontreinigd en/of beschadigd, dan is de verhuurder bevoegd om de schoonmaak- en/of herstelkosten bij de huurder/ gebruiker of professional/gebruiker in rekening te brengen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Dit geldt ook voor het niet juist afsluiten van het alarm, waardoor kosten van een alarmservice gemaakt moeten worden.
5.3 SDW is, behoudens ingeval van grove schuld of opzet, niet aansprakelijkheid voor:
● het beschadigen, verwisselen, zoekraken, ontvreemden of het anderszins verloren gaan, van eigendommen van gebruiker, diens leden en (eventuele) derden;
● schade aan zaken of schade aan personen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit een handelen of nalaten van gebruiker rond het gebruik of het betreden van de door SDW beschikbaar gestelde accommodatie, ruimten en inventaris;
● schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de gereserveerde ruimte ten gevolge van overmacht – wo. het niet in gebruik kunnen nemen van de accommodatie, inverband met eventuele besmetting – of technische storingen. In voorkomende gevallen vervalt het recht op gebruik binnen het gereserveerde tijdvak, doch zal daartegenover voor het gereserveerde tijdvak de overeengekomen vergoeding niet worden geheven;
● huurder/ gebruiker of professional/gebruiker dient een naar algemene opvattingen adequate aansprakelijkheidsverzekering te sluiten en in stand te houden;
● huurder/ gebruiker of professional/gebruiker vrijwaart SDW in het algemeen tegen eventuele aanspraken van derden die het gevolg is van enige tekortkoming van huurder/ gebruiker of professional/gebruiker. Meer in het bijzonder vrijwaart huurder/ gebruiker of professional/gebruiker SDW tegen aanspraken van derden: waarvoor huurder op grond van artikel 5.1 aansprakelijk is respectievelijk, waarvoor SDW op grond van het in 5.2 bepaalde niet aansprakelijk is.

Artikel 6. Prijsaanpassingen

6.1 Indien de reservering inzake Gebruiksovereenkomst betrekking heeft op een periode langer dan een jaar heeft SDW naast eventuele verhogingen die vanwege dwingende tarief voorschriften worden opgelegd, het recht de reserveringsprijs jaarlijks te verhogen. De prijsverhoging zal door SDW aan huurder/gebruiker schriftelijk worden medegedeeld. De huurder/gebruiker wordt geacht met de tariefswijziging te hebben ingestemd indien hij/zij niet binnen 15 dagen na dagtekening van voornoemde mededeling schriftelijk van het tegendeel blijk heeft gegeven.

Artikel 7. Tekortkoming en ontbinding

7.1 Het verschuldigde totaalbedrag ( de vergoeding ) is opeisbaar indien niet binnen 15 dagen na dagtekening van de nota die aan huurder/gebruiker is gezonden, betaling heeft plaatsgevonden. Nadat de vergoeding opeisbaar is geworden zal huurder/gebruiker eerst schriftelijk in verzuim worden gesteld en zal een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog de verplichtingen na te komen. Mocht huurder/gebruiker zijn verplichtingen ook na die termijn niet nakomen dan is huurder in gebreke en is SDW gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan gebruiker. In dat geval kan huurder geen aanspraak maken op terugvordering van reeds betaalde bedragen of enige schadevergoeding.

Artikel 8. Voorbehouden

8.1 SDW behoudt zich het recht voor incidenteel, gedurende het gereserveerde tijdvak over de accommodatie te beschikken. SDW kan tevens besluiten de accommodatie op bepaalde dagen en uren te sluiten. Als dit zich voordoet zal verhuurder de huurder/gebruiker op de hoogte brengen en vervalt het recht op gebruik binnen het gereserveerde tijdvak.
De verhuurder en huurder/gebruiker gaan in overleg over een vervangend tijdvak en accommodatie.
8.2 Bij uit te voeren (onvoorzien) onderhoud zal de verhuurder zoveel mogelijk rekening houden en indien mogelijk overleggen met de huurder/gebruiker. Er is geen vergoeding van de gereserveerde uren waarin de gebruiker de gereserveerde accommodatie niet kan gebruiken als gevolg van deze werkzaamheden.
8.3 SDW behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen c.q. aan te vullen, indien zij zulks noodzakelijk acht. De wijzigingen c.q. aanvullingen worden per mail medegedeeld aan huurder/ gebruiker of professional/gebruiker. Huurder wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd indien hij/zij niet binnen 30 dagen schriftelijk van het tegendeel blijk geeft.

Artikel 9. Opzegging en tussentijdse beëindiging

9.1 Tussentijdse beëindiging door huurder/ gebruiker is alleen schriftelijk mogelijk bij reservering van één seizoen bij huurovereenkomsten . Geen kosten worden doorberekend als de annulering tot 1 maand van tevoren heeft plaatsgevonden. 100% van de kosten wordt doorberekend als de annulering tussen de 0 en 1 maand heeft plaatsgevonden.
Tussentijdse beëindiging door huurder/gebruiker is alleen schriftelijk mogelijk bij reservering bij gebruiksovereenkomsten. Geen kosten worden doorberekend als de annulering tot 5 werkdagen van tevoren heeft plaatsgevonden. 100% van de kosten wordt doorberekend aan klanten als de annulering tussen de 0 en 5 werkdagen heeft plaatsgevonden.

Artikel 10. Ingangsdatum

10.1 Huurder/gebruiker kan alleen recht doen gelden op de accommodatie en ruimten indien de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst voor akkoord getekend aan SDW is geretourneerd voorzien van handtekening voor akkoord.

Artikel 11. Geschillen en Toepasselijk recht

11.1 Partijen spannen zich in om alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomsten dan wel daarmee samenhangen, binnen één maand na het ontstaan ervan in der minne te schikken.
11.2 Alle geschillen betreffende de overeenkomsten zijn aan de uitspraak van de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de statutaire vestigingsplaats van SDW is gelegen.
11.3 Op de alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter in Nederland.

Artikel 12. Slotbepaling

13.1 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van SDW

Bovenstaande tekst is in PDF vorm voor eigen gebruik te downloaden 

Bedankt voor je inschrijving

Het contact fomulier is met succes verzonden.