Logo de Wardborg

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst (G0)

De ondergetekenden:

Bedrijf/Organisatie xxxx vertegenwoordigd door xxxx of privépersoon xxxx hierna te noemen “Gebruiker”, waarvan de ontbrekende data als NAW-gegevens, E Mail etc. is gedetailleerd in de Bevestiging Reservering

(Bijlage 1) en

Stichting De Wardborg, gevestigd aan de Koningsweg 27, 3886 KC met KvK nr 77789768, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter en penningmeester, hierna te noemen “SDW”

Overwegende dat:

   1. De Gemeente Barneveld is eigenaar van de multifunctionele accommodatie ‘De Wardborg’, staande en gelegen aan de Koningsweg 27 te Garderen.

   1. SDW van de eigenaar het Dorpshuis De Wardborg, hierna te noemen “de Accommodatie” huurt en ook exploiteert.

   1. SDW in haar rol als exploitant aan Gebruiker het recht wenst te verlenen om van (delen van) de Accommodatie gebruik te maken, op de wijze zoals in deze overeenkomst (hierna te noemen: “de Gebruiksovereenkomst”) is vastgelegd.

  Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

  Artikel 1. Algemeen

  1.1. De Algemene Voorwaarden zijn een integraal onderdeel van deze Gebruiksovereenkomst. `Algemene Voorwaarden voor het gebruik van het Dorpshuis “De Wardborg “te Garderen versie 21.01.’22  ( hierna te noemen de Alg Voorw )

  1.2 De Gedragsregels die betrekking hebben op het gedrag van elk kind, volwassenen of bezoeker bij bezoek aan de Accommodatie. ‘Gedragsregels De Wardborg versie 18.09.’21. ‘SDW-verzoekt eenieder zich hieraan te houden.

  1.3. De Privacyverklaring geeft aan hoe SDW omgaat met gegevens. ‘Privacyverklaring SDW versie 18.04.’21’

  1.4. De Plattegrond van de Accommodatie heeft een detaillering van ruimtes/zalen “Verhuur Plattegrond begane grond A 4 en Verhuur Plattegrond verdieping A4 ‘

  1 t/m 4 , zijn te lezen op https://dewardborg.nl/ in de footer-sectie, onder het menu item “Documenten” en opvraagbaar.

  Artikel 2. Duur, verlenging en opzegging

  2.1 SDW stelt aan Gebruiker ter beschikking één of meerdere delen van de Accommodatie, inclusief de zich daarin bevindende installaties, basisvoorzieningen en inventaris, voor een bepaalde tijdsduur gedetailleerd in het Gebruiksschema in Bijlage 1 (hierna te noemen: “het Gehuurde”).

  2.2 Gebruiker gebruikt het Gehuurde ten behoeve van activiteiten beknopt beschreven in het Gebruiksschema in Bijlage 1.

  2.3 Gebruiker kan ten behoeve van de activiteiten optioneel extra faciliteiten gebruiken op huurbasis. Deze worden ook vermeld in een overzicht extra faciliteiten in Bijlage 1.

  2.4 Het is Gebruiker niet toegestaan het Gehuurde (of andere delen van de Accommodatie) in gebruik te geven aan derden of te gebruiken voor een ander doel dan omschreven in het Gebruiksschema.

  2.5 In geval van overschrijding van de overeengekomen gebruiksduur met meer dan 30 minuten heeft SDW het recht om hiervoor een boete in rekening te brengen van 10 % van het overeengekomen dagdeel tarief als vastgelegd in het Gebruiksschema.

  2.6 Het Gehuurde kan ook aan de Gebruiker in gebruik gegeven als een “sleutelverhuur”- “Sleutelverhuur” houdt in dat er tijdens de uren waarop de Gebruiker het Gehuurde gebruikt, geen medewerker(s) van SDW in het Gehuurde aanwezig is/zijn. Daarom dient de Gebruiker er in geval van sleutelverhuur zelf voor te zorgen, dat een gekwalificeerde Bedrijfshulpverlener in het Gehuurde aanwezig is. In dit verband wordt verwezen naar artikel 11. van de Alg Voorw.

  2.7. Na afloop van de in het Gebruiksschema genoemde periode eindigt de Gebruiksovereenkomst van rechtswege, zonder dat hiervoor opzegging is vereist. Gebruiker kan zich op basis van deze of voorgaande gebruiksperiode geen recht doen gelden op een volgende periode. Als partijen een volgende overeenkomst wensen te sluiten met betrekking tot het nieuwe seizoen, zullen zij daarover tijdig in overleg treden.

  Artikel 3. Tussentijds beëindiging

  3.1 Indien Gebruiker het Gehuurde voor een bepaalde periode heeft gereserveerd en wenst te beëindigen, worden kosten in rekening gebracht. Hierbij wordt verwezen naar artikel 9 Alg Voorw.

  Artikel 9 stelt dat, indien de periode van gebruik kleiner dan 1 jaar, 100% van de kosten van het “het Gehuurde” wordt doorberekend aan klanten als de annulering tussen de 0 en 5 werkdagen heeft plaatsgevonden

  Artikel 4. Vergoeding

  4.1. Het volgens de in Bijlage 1 verschuldigde totaalbedrag (hierna te noemen: “de Vergoeding”) dient te worden betaald in overeenstemming met betalingscondities SDW.

  4.2. Extra gebruik wordt aan het einde van elke maand gefactureerd

  Artikel 5. Aansprakelijkheden

  5.1 De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van alle bezoekers en overige personen die de Gebruiker tot de Accommodatie heeft toegelaten en ook voor hun bezittingen. Voor details zie artikel 5 Alg Voorw.

  Artikel 6. Verplichtingen

  6.1 Door ondertekening van deze Gebruiksovereenkomst verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de inhoud van de als Bijlage 1 en kennis te hebben genomen van de Alg Voorw. en aanvaardt de Gebruiker de toepasselijkheid daarvan.

  Artikel 7. Diversen

  7.1 In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling in deze Gebruiksovereenkomst en de

  Alg Voorw, prevaleert het bepaalde in de Gebruiksovereenkomst.

  7.2 Mededelingen in het kader van deze Gebruiksovereenkomst en de bijlage worden gericht aan de adressen zoals opgenomen in de Bijlage van deze Gebruiksovereenkomst

  Bijlage 1 is de Bevestiging Reservering verstuurd uit reservering@dewardborg.nl

   

  Bovenstaande tekst is in PDF vorm voor eigen gebruik te downloaden.

  Bedankt voor je inschrijving

  Het contact fomulier is met succes verzonden.