de Wardborg logo wit

Gedragsregels

Huis & Gedragsregels

voor alle gebruikers en bezoekers van De wardborg

Uitgangspunt

Het uitgangspunt voor het gedrag van iedereen in en om het Dorpshuis is: respect en zorg voor de medemens en de omgeving, zodat een ieder veilig, ongestoord en prettig kan spelen, werken, ontspannen en invulling kan geven aan zijn of haar werk en vrije tijd.

Algemene gedragsregels

   • De gebruiker en bezoeker dienen alle geldende voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde na te leven. Iedereen gaat respectvol met elkaar om.

   • Er worden geen racistische opmerkingen gemaakt, gediscrimineerd, geroddeld of gescholden.

   • Seksueel grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd. Na constatering/melding zal het bestuur passende vervolgstappen en/of maatregelen nemen.

   • Iedereen, die gedrag vertoont dat als onacceptabel wordt ervaren, wordt hierop aangesproken.

   • In het geval van (dreigementen van) lichamelijk of verbaal geweld door ouders, bezoekers of medewerkers is het bestuur van SDW i.c. de beheerder bevoegd corrigerende maatregelen te nemen of om de toegang tot het gebouw te ontzeggen.

   • Het roken, in welke vorm dan ook, is in alle ruimten niet toegestaan.

   • Bij het niet naleven hiervan kan de roker uit het gebouw worden verwijderd en kan de toegang voor enige tijd worden ontzegd.

   • Het in bezit hebben van wapens, voorwerpen welke voor wapen kunnen doorgaan, (soft)drugs of het gebruik daarvan, is binnen en in de buitenruimte van de accommodatie ten strengste verboden. Bij constatering zal in alle gevallen en onmiddellijk de politie (justitie) worden gewaarschuwd en kan de toegang permanent worden ontzegd.

   • De gebruiker en bezoeker dienen zich te richten naar de aanwijzingen van de medewerkers i.c. de beheerder.

   • Het is de gebruiker en bezoeker niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere gebruikers(groepen) of die door andere groepen in gebruik genomen zijn.

   • Gebruikers en bezoekers dienen bij vertrek uit het gebouw de nachtrust in de directe omgeving niet te verstoren door overmatig geluid in de vorm van luidruchtig praten, toeteren en vol gas wegrijden met brommer of auto.

  SDW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing van of schade aan goederen van gebruikers en bezoekers.

  Gedragscodes in de buitenruimte

  Voor het gedrag van kinderen en professionals in de buitenruimte gelden de volgende afspraken:

    • De afgesproken pedagogische uitgangspunten worden uitgevoerd en gehandhaafd. Iedereen is daarvoor verantwoordelijk.

    • Anderen – gebruikers en bezoekers – worden op een rustige, beleefde manier aangesproken.

    • Er wordt gelopen voor het gebouw en gefietst op straat.

    • Fietsen worden geplaatst in het fietsenrek.

    • Fietsen worden met zorg uit de klemmen gehaald, zonder andere fietsen te beschadigen

   Gedragscodes algemene ruimtes

     • Er wordt rustig gelopen door de algemene ruimtes. Er wordt niet geschreeuwd. Anderen moeten ongestoord kunnen werken of spelen.

     • Aanwijzingen van de aanwezige medewerkers i.c. de beheerder worden opgevolgd.

     • Afspraken worden nagekomen.

     • Iedereen is zuinig op het materiaal, meubilair en de omgeving van de gebruikers van het Dorpshuis en op de bezittingen van een ander.

     • Bezoekers worden door de beheerder en horeca-exploitant actief gewezen op deze afspraken.

    Aanbrengen van posters, materiaal van kinderen e.d.

      • Buiten de aangeven plaatsen voor het ophangen van posters, materiaal van kinderen e.d. is het niet toegestaan posters, materialen op de wanden aan te brengen. Dit geldt voor alle ruimtes.

      • Het beplakken en beschilderen van ramen is ongewenst.In geval deze regel niet wordt opgevolgd, en er als gevolg daarvan extra schoonmaakwerkzaamheden verricht moeten worden, zullen die worden door berekend aan de betreffende gebruiker.

     Overig

       • Het is niet toegestaan om voorwerpen te plaatsen in toegangsdeuren teneinde deze gedurende korte of lange tijd open te houden.

       • Beschadigingen aan hang- en sluitwerk, die daaruit voortkomen zijn voor rekening van de veroorzaker.

       • Foto’s van kinderen, die op de buitenruimte van het Dorpshuis worden gemaakt, worden alleen bewaard, bewerkt of verspreid met toestemming van de ouders of verzorgers van de kinderen.

       • Idem foto’s van professionals werkzaam in het Dorpshuis worden alleen bewaard, bewerkt of verspreid met toestemming van de betreffende professional.

      Gebruik netwerk

      Het netwerk wordt alleen gebruikt voor werkzaamheden die direct verband houden met het werk van de gebruiker. Niet naleven hiervan leidt tot het niet meer gebruik kunnen maken van het netwerk.<p

      Bovenstaande tekst is in PDF vorm te downloaden en te printen voor eigen gebruik.

      Inschrijven nieuwsbrief

      Bedankt voor je inschrijving

      Het contact fomulier is met succes verzonden.